Browse predicted human virus miRNA targets Browse predited mouse virus miRNA targets Browse predited rat virus miRNA targets Browse predited chicken virus miRNA targets
Predicted HAV wildtype target of known human miRNA      Release 1.0: 2005
Run by miRanda, click to link to other liver virus : HAVHBV HCV HDVHEVHGV
mfe <=     score >=  
Rank by  score    mfe
  


Here just show
mfe<=-12
The miRNA expression : 5(low) - 12(high).

Total 1263 rescords (26 pages)previous   Page 1   next   
rankmiRNAtarget starttarget endmfescorehybridizatoinmiRNA expression
in liver
TargetScan
1hsa-let-7g70897109-16.8121
uGACAUGUUUGAUGAUGGAGU-
||| ||||: |||||||
gCTG-ACAAGAATGTACCTCAG
9.988NO
2hsa-miR-10765786599-14.8121
aCUAUCGGGACAUGU-UACGACGA
|:| || |||| :||:||||
aGGTTTCC--ATACAGGTGTTGCT
9.255NO
3hsa-miR-10a49825004-17.2121
GUGUUUAAGC-CUAGAUGUCCCau
||:::| |:| |:|| |||||
CATGGAGTTGTGGTC-TCAGGGaa
7.071NO
4hsa-miR-133a259281-13121
uGUCGAC-CAACUUCCCCUGGUU
| |:|| | :: |||::|||
gCCGTTGCGCCCGGCGGGGTCAA
5.000NO
5hsa-miR-13471037124-16.2121
gGGAGACCA-GUUGGUCAGUGu
|||| | | |||||||: |
aCCTCAGCTGAAACCAGTTTCg
5.000NO
6hsa-miR-14515591579-17.4121
uucCCUAAGGACCCUUUUGACCUg
|||| | ||||:|:||||
tttGGAT--C-AGGAAGATTGGAa
11.062NO
7hsa-miR-15010791100-21.2121
guGACCAUGUUCCCAAC-CCUCU
|| || ||||||||| ||||
tgCT-GTTCAAGGGTTGTTGAGA
7.336NO
8hsa-miR-181a515541-16.3121
uGAGU-GG---CUGUCGCAACUUACaa
|||| || |: || ||||:||
tCTCATCCAGTGGATGCATTGAGTGga
9.523NO
9hsa-miR-181b41674191-15.7121
gGGUGGCU--GUC-GUUACUUACAA
|||::|| || |:|||||| ||
gCCATTGAGGAAGCCGATGAATTTT
6.484NO
10hsa-miR-181c70837103-12.2121
UGA--GUGGCUGUCCAACUUACAa
||| ::|:|||| ||||||
ACTTCTGCTGACAA---GAATGTa
8.945NO
11hsa-miR-18220492066-16.92121
aCACUCAAGAUGGUAACGGUuu
|||||| | || |||||
gGTGAGTAC-AC---TGCCAtt
5.000NO
12hsa-miR-18748584878-14121
gcCGACGUUGUGUUCUGUGCu
| |||||: ||||:|:|
atGATGCAATCAAAGATATGt
5.000NO
13hsa-miR-18a841865-17.1121
auaGACGUGAU---CUACGUGGAAU
||||| |: |:||| :||||
ggaCTGCAGTGACTGGTGCTTCTTA
NONO
14hsa-miR-191730-17.4121
UCGACGAAAACCCU--AAGGCaac
|| |: | |||| |||||
AGGGGTCTCCGGGAATTTCCGgag
NONO
15hsa-miR-191*36793701-12.4121
ccCCUGCUU-UAGGUUCGCGUCg
|||: || | | :||:|:||
ttGGATTAATAGCAGAGTGTAGa
NONO
16hsa-miR-19242654286-16121
ccGACAGUUAAG-UAUCCAGUC
||||: |||| ||:| ||||
aaCTGTTCATTCAATGGCTCAG
11.589NO
17hsa-miR-19410631088-14.6121
AGGUGUACCUC----AACGACAAugu
| :||| ||| ||||||||
TATACAATGAGCAGTTTGCTGTTcaa
11.225NO
18hsa-miR-196a23792403-14.7121
GGUU---GUUG-UACUUUGAUGGAu
|||: :|:| | |||| |||||
CCAGTTTTAGCAAAGAAAGTACCTg
NONO
19hsa-miR-196b23792403-14.9121
GGUU---GUUG-UCCUUUGAUGGAu
|||: :|:| | |||| |||||
CCAGTTTTAGCAAAGAAAGTACCTg
NONO
20hsa-miR-19773217342-12.7121
cGACCCACCUCUUCCACCACUu
||| ||||||| | | |||
cCTGTTTGGAGAAAGAGATGAt
6.957NO
21hsa-miR-199a72157235-13.7121
cuuGUC-CAUCAGACUUGUGACcc
||| | ||| |||:|||
tggCAGAGAAGT---AACGCTGag
10.003NO
22hsa-miR-200a*15861607-13.4121
AGGUCGUGACAGGCCAUUCUAc
|||: | | | :|||::|||
TCCGTCCCAGGGTGGTGGGATc
NONO
23hsa-miR-21625682594-14.2121
GUGUC-AACGGU-----CGACUCUAau
||::| |||||| |||||:|
CATGGTTTGCCATCAACACTGAGGTgg
5.000NO
24hsa-miR-21661966214-12.1121
GUGUCAACGGUCGACU-CUAAu
| ||||| ||:||| ||||
CTCAGTT---AGTTGATGATTt
5.000NO
25hsa-miR-22432903310-12.3121
auuugCCUUGGUGAUCACUGAac
|||: | ||||||
ttcctGGAG--AGGTGTGACTgc
7.182NO
26hsa-miR-2468366860-13.8121
GACA--AGG--ACGACUUGACUCGGu
|||| |:| ||| |||:|:|
CTGTGGTTCAATGC-CCTCTGGGTCt
11.006NO
27hsa-miR-299-5p388413-13.4121
uacauaCACCC--UG-CCA-UUUGGu
|| || || ||| |||||
caagggGTAGGCTACGGGTGAAACCt
NONO
28hsa-miR-29a15851605-15.72121
UUGGCUAAAGU-CUACCACgau
| ||| | || |:|||||
ATCCG-TCCCAGGGTGGTGgga
11.686NO
29hsa-miR-302a53045330-14.8121
agUGGUUUUG--UA--CCUUCGUGAAu
| ||::|| :| ||||| ||||
atAGCAGGACTGGTTAGGAAGAACTTg
NONO
30hsa-miR-302c30193043-14.86121
GGUGACUUUGUACCU--UCGUgaau
|||||||| || || ||||
CCACTGAATCAATGATGAGCAgaat
NONO
31hsa-miR-302c53105330-15.4121
ggUGACUUUGUACCUUCGUGAAu
|||| : :| ||||| ||||
ggACTG-GTTA-GGAAGAACTTg
NONO
32hsa-miR-324-3p687709-14.76121
gGUCGUCGUG-GACCCCGUCAcc
| | :|:|| | |||||| |
tCTGAGGTACTCAGGGGCATTta
NONO
33hsa-miR-324-5p51485172-17.2121
uguggUUACGGG-AUCC-CCUACgc
|:|||:| | || |||||
cttggAGTGCTCGTTGGAGGATGgt
NONO
34hsa-miR-324-5p53745395-19.2121
ugUGGUUACGGGAUCCCCU-ACgc
|: ||||||:| |||| ||
ttATGAATGCCTT--GGGAGTGaa
NONO
35hsa-miR-3313452-12.3121
aAGAUCCUAUCCGGGUCCCcg
||| ||| | |:||| ||
cTCTTGGA-A-GTCCATGGtg
NONO
36hsa-miR-337458481-12.6121
UUUCCGUAGUAUAUC--CUCGACcu
|: |||: |||| | |||:||
AGCGGCG-GATATTGGTGAGTTGtt
NONO
37hsa-miR-34069566986-15.82121
CCGAUAUUU--------CAUUGACUCUGCcu
|||| |:|| || |: ||||:|
GGCTTTGAAGATTCTCTGTTATGGAGATGat
NONO
38hsa-miR-34c19051935-12.4121
CGUUAG-------UCGAUUGAU-GUGACGga
| |||| ||| |:| | :|||||
GGAATCACATTAAAGCAAGCAACTACTGCtc
6.403NO
39hsa-miR-37154635482-12.6121
ugugAGUUUUCUACCGCCGUG
|:|| ||| ||:|| ||
tattTTAATAGA-GGTGGAAC
NONO
40hsa-miR-37710281057-12.5121
uGU-UUUCAACG---GAA---ACA-CACUa
|| :||||||| || ||| ||||
cCATGAAGTTGCAAAATTGGATGTGGTGAa
NONO
41hsa-miR-37827152736-14.22121
ugugucCUGGACCUCAGUCcuc
|| ||||||||
tgggtaGAGAAGGAGTCAGctt
NONO
42hsa-miR-37815501571-12.9121
uguguccuGGACCUCAGUCCUc
|:| |: ||||||
gtcttttgCTTTGGATCAGGAa
NONO
43hsa-miR-38164896512-13.32121
UGUCUCUCG--AAC-GGGAACAuau
||| ||||| ||| : |||||
ACA-AGAGCTATTGATGCTTGTcct
NONO
44hsa-miR-38219051930-13.2121
gCUUAG-GUGGU---GCUUGUUGAag
||||| ||::| | |:|||||
gGAATCACATTAAAGCAAGCAACTac
NONO
45hsa-miR-38247234747-14.1121
GCUUAGGU---GGUGCUUGUUGAAg
| |||||| ||| ||||::||
CAAATCCAAGTCCAAAAACAGTTTa
NONO
46hsa-miR-42314851507-14.3121
gACUCCCCGGAGUC----UGGCUCga
| |||| |||| ||:|||
tTTAGGG---TCAGTACTACTGAGaa
NONO
47hsa-miR-431832854-14.9121
acguACUG-CCGGACGUU-CUGu
|||: || |||||: |||
cagtTGATAGGACTGCAGTGACt
NONO
48hsa-miR-45224802500-15.46121
CAGAGUCAAAGGAGACGUuugu
|||||| ||||:| ||||
GTCTCA-TTTCTTGTGCActtt
NONO
49hsa-miR-4529841005-14.2121
cAGAGUCAAAG-GAGACGUUUgu
|||: | ||| :||||||:|
tTCTT-GATTCATTCTGCAGAtt
NONO
50hsa-miR-48413391364-15.5121
uAGCCCUCCCCUG---A-CUCGGACu
|:|||| ||| | |||::||
tTTGGGAATTGACAATTAGAGTTTGg
NONO
let-7g
Target on HAV 
Binding site 7089-7109
mfe : -16.8
Hybrid sequence
uGACAUGUUUGAUGAUGGAGU-
gCTG-ACAAGAATGTACCTCAG miR-107
Target on HAV 
Binding site 6578-6599
mfe : -14.8
Hybrid sequence
aCUAUCGGGACAUGU-UACGACGA
aGGTTTCC--ATACAGGTGTTGCT miR-10a
Target on HAV 
Binding site 4982-5004
mfe : -17.2
Hybrid sequence
GUGUUUAAGC-CUAGAUGUCCCau
CATGGAGTTGTGGTC-TCAGGGaa miR-133a
Target on HAV 
Binding site 259-281
mfe : -13
Hybrid sequence
uGUCGAC-CAACUUCCCCUGGUU
gCCGTTGCGCCCGGCGGGGTCAA miR-134
Target on HAV 
Binding site 7103-7124
mfe : -16.2
Hybrid sequence
gGGAGACCA-GUUGGUCAGUGu
aCCTCAGCTGAAACCAGTTTCg miR-145
Target on HAV 
Binding site 1559-1579
mfe : -17.4
Hybrid sequence
uucCCUAAGGACCCUUUUGACCUg
tttGGAT--C-AGGAAGATTGGAa miR-150
Target on HAV 
Binding site 1079-1100
mfe : -21.2
Hybrid sequence
guGACCAUGUUCCCAAC-CCUCU
tgCT-GTTCAAGGGTTGTTGAGA miR-181a
Target on HAV 
Binding site 515-541
mfe : -16.3
Hybrid sequence
uGAGU-GG---CUGUCGCAACUUACaa
tCTCATCCAGTGGATGCATTGAGTGga miR-181b
Target on HAV 
Binding site 4167-4191
mfe : -15.7
Hybrid sequence
gGGUGGCU--GUC-GUUACUUACAA
gCCATTGAGGAAGCCGATGAATTTT miR-181c
Target on HAV 
Binding site 7083-7103
mfe : -12.2
Hybrid sequence
UGA--GUGGCUGUCCAACUUACAa
ACTTCTGCTGACAA---GAATGTa miR-182
Target on HAV 
Binding site 2049-2066
mfe : -16.92
Hybrid sequence
aCACUCAAGAUGGUAACGGUuu
gGTGAGTAC-AC---TGCCAtt miR-187
Target on HAV 
Binding site 4858-4878
mfe : -14
Hybrid sequence
gcCGACGUUGUGUUCUGUGCu
atGATGCAATCAAAGATATGt miR-18a
Target on HAV 
Binding site 841-865
mfe : -17.1
Hybrid sequence
auaGACGUGAU---CUACGUGGAAU
ggaCTGCAGTGACTGGTGCTTCTTA miR-191
Target on HAV 
Binding site 7-30
mfe : -17.4
Hybrid sequence
UCGACGAAAACCCU--AAGGCaac
AGGGGTCTCCGGGAATTTCCGgag miR-191*
Target on HAV 
Binding site 3679-3701
mfe : -12.4
Hybrid sequence
ccCCUGCUU-UAGGUUCGCGUCg
ttGGATTAATAGCAGAGTGTAGa miR-192
Target on HAV 
Binding site 4265-4286
mfe : -16
Hybrid sequence
ccGACAGUUAAG-UAUCCAGUC
aaCTGTTCATTCAATGGCTCAG miR-194
Target on HAV 
Binding site 1063-1088
mfe : -14.6
Hybrid sequence
AGGUGUACCUC----AACGACAAugu
TATACAATGAGCAGTTTGCTGTTcaa miR-196a
Target on HAV 
Binding site 2379-2403
mfe : -14.7
Hybrid sequence
GGUU---GUUG-UACUUUGAUGGAu
CCAGTTTTAGCAAAGAAAGTACCTg miR-196b
Target on HAV 
Binding site 2379-2403
mfe : -14.9
Hybrid sequence
GGUU---GUUG-UCCUUUGAUGGAu
CCAGTTTTAGCAAAGAAAGTACCTg miR-197
Target on HAV 
Binding site 7321-7342
mfe : -12.7
Hybrid sequence
cGACCCACCUCUUCCACCACUu
cCTGTTTGGAGAAAGAGATGAt miR-199a
Target on HAV 
Binding site 7215-7235
mfe : -13.7
Hybrid sequence
cuuGUC-CAUCAGACUUGUGACcc
tggCAGAGAAGT---AACGCTGag miR-200a*
Target on HAV 
Binding site 1586-1607
mfe : -13.4
Hybrid sequence
AGGUCGUGACAGGCCAUUCUAc
TCCGTCCCAGGGTGGTGGGATc miR-216
Target on HAV 
Binding site 2568-2594
mfe : -14.2
Hybrid sequence
GUGUC-AACGGU-----CGACUCUAau
CATGGTTTGCCATCAACACTGAGGTgg miR-216
Target on HAV 
Binding site 6196-6214
mfe : -12.1
Hybrid sequence
GUGUCAACGGUCGACU-CUAAu
CTCAGTT---AGTTGATGATTt miR-224
Target on HAV 
Binding site 3290-3310
mfe : -12.3
Hybrid sequence
auuugCCUUGGUGAUCACUGAac
ttcctGGAG--AGGTGTGACTgc miR-24
Target on HAV 
Binding site 6836-6860
mfe : -13.8
Hybrid sequence
GACA--AGG--ACGACUUGACUCGGu
CTGTGGTTCAATGC-CCTCTGGGTCt miR-299-5p
Target on HAV 
Binding site 388-413
mfe : -13.4
Hybrid sequence
uacauaCACCC--UG-CCA-UUUGGu
caagggGTAGGCTACGGGTGAAACCt miR-29a
Target on HAV 
Binding site 1585-1605
mfe : -15.72
Hybrid sequence
UUGGCUAAAGU-CUACCACgau
ATCCG-TCCCAGGGTGGTGgga miR-302a
Target on HAV 
Binding site 5304-5330
mfe : -14.8
Hybrid sequence
agUGGUUUUG--UA--CCUUCGUGAAu
atAGCAGGACTGGTTAGGAAGAACTTg miR-302c
Target on HAV 
Binding site 3019-3043
mfe : -14.86
Hybrid sequence
GGUGACUUUGUACCU--UCGUgaau
CCACTGAATCAATGATGAGCAgaat miR-302c
Target on HAV 
Binding site 5310-5330
mfe : -15.4
Hybrid sequence
ggUGACUUUGUACCUUCGUGAAu
ggACTG-GTTA-GGAAGAACTTg miR-324-3p
Target on HAV 
Binding site 687-709
mfe : -14.76
Hybrid sequence
gGUCGUCGUG-GACCCCGUCAcc
tCTGAGGTACTCAGGGGCATTta miR-324-5p
Target on HAV 
Binding site 5148-5172
mfe : -17.2
Hybrid sequence
uguggUUACGGG-AUCC-CCUACgc
cttggAGTGCTCGTTGGAGGATGgt miR-324-5p
Target on HAV 
Binding site 5374-5395
mfe : -19.2
Hybrid sequence
ugUGGUUACGGGAUCCCCU-ACgc
ttATGAATGCCTT--GGGAGTGaa miR-331
Target on HAV 
Binding site 34-52
mfe : -12.3
Hybrid sequence
aAGAUCCUAUCCGGGUCCCcg
cTCTTGGA-A-GTCCATGGtg miR-337
Target on HAV 
Binding site 458-481
mfe : -12.6
Hybrid sequence
UUUCCGUAGUAUAUC--CUCGACcu
AGCGGCG-GATATTGGTGAGTTGtt miR-340
Target on HAV 
Binding site 6956-6986
mfe : -15.82
Hybrid sequence
CCGAUAUUU--------CAUUGACUCUGCcu
GGCTTTGAAGATTCTCTGTTATGGAGATGat miR-34c
Target on HAV 
Binding site 1905-1935
mfe : -12.4
Hybrid sequence
CGUUAG-------UCGAUUGAU-GUGACGga
GGAATCACATTAAAGCAAGCAACTACTGCtc miR-371
Target on HAV 
Binding site 5463-5482
mfe : -12.6
Hybrid sequence
ugugAGUUUUCUACCGCCGUG
tattTTAATAGA-GGTGGAAC miR-377
Target on HAV 
Binding site 1028-1057
mfe : -12.5
Hybrid sequence
uGU-UUUCAACG---GAA---ACA-CACUa
cCATGAAGTTGCAAAATTGGATGTGGTGAa miR-378
Target on HAV 
Binding site 2715-2736
mfe : -14.22
Hybrid sequence
ugugucCUGGACCUCAGUCcuc
tgggtaGAGAAGGAGTCAGctt miR-378
Target on HAV 
Binding site 1550-1571
mfe : -12.9
Hybrid sequence
uguguccuGGACCUCAGUCCUc
gtcttttgCTTTGGATCAGGAa miR-381
Target on HAV 
Binding site 6489-6512
mfe : -13.32
Hybrid sequence
UGUCUCUCG--AAC-GGGAACAuau
ACA-AGAGCTATTGATGCTTGTcct miR-382
Target on HAV 
Binding site 1905-1930
mfe : -13.2
Hybrid sequence
gCUUAG-GUGGU---GCUUGUUGAag
gGAATCACATTAAAGCAAGCAACTac miR-382
Target on HAV 
Binding site 4723-4747
mfe : -14.1
Hybrid sequence
GCUUAGGU---GGUGCUUGUUGAAg
CAAATCCAAGTCCAAAAACAGTTTa miR-423
Target on HAV 
Binding site 1485-1507
mfe : -14.3
Hybrid sequence
gACUCCCCGGAGUC----UGGCUCga
tTTAGGG---TCAGTACTACTGAGaa miR-431
Target on HAV 
Binding site 832-854
mfe : -14.9
Hybrid sequence
acguACUG-CCGGACGUU-CUGu
cagtTGATAGGACTGCAGTGACt miR-452
Target on HAV 
Binding site 2480-2500
mfe : -15.46
Hybrid sequence
CAGAGUCAAAGGAGACGUuugu
GTCTCA-TTTCTTGTGCActtt miR-452
Target on HAV 
Binding site 984-1005
mfe : -14.2
Hybrid sequence
cAGAGUCAAAG-GAGACGUUUgu
tTCTT-GATTCATTCTGCAGAtt miR-484
Target on HAV 
Binding site 1339-1364
mfe : -15.5
Hybrid sequence
uAGCCCUCCCCUG---A-CUCGGACu
tTTGGGAATTGACAATTAGAGTTTGg