Browse predicted human virus miRNA targets Browse predited mouse virus miRNA targets Browse predited rat virus miRNA targets Browse predited chicken virus miRNA targets
  Browse from virus family below ------
  Host : human
  Genome type of virus : Single strand DNA virus
Family      
Parvoviridae

Genus Organism
Anellovirus
Small anellovirus 1
Small anellovirus 2
Torque teno virus
TTV-like mini virus

Genus Organism
Bocavirus
Human bocavirus

Genus Organism
Dependovirus
Adeno-associated virus - 1
Adeno-associated virus - 2
Adeno-associated virus - 3
Adeno-associated virus - 4
Adeno-associated virus - 5
Adeno-associated virus - 7
Adeno-associated virus - 8
Adeno-associated virus 3B
Adeno-associated virus 6

Genus Organism
Erythrovirus
B19 virus
Human erythrovirus
Human parvovirus B19

Genus Organism
Parvovirus
Human parvovirus 4